Privacy Policy H.C.C. Groen-Geel

De Haagsche Countryclub Groen-Geel hecht veel waarde aan bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy Policy geven we aan hoe wij daar mee omgaan.

Onze gegevens

Haagsche Countryclub Groen-Geel, Buurtweg 122, 2244 AJ Wassenaar
(verder te noemen: ‘Groen-Geel’)
Kvknr 40407011
Website www.groengeel.nl 
Email secretariaat@country.groengeel.nl

Algemene uitgangspunten

In het kader van je lidmaatschap van of zakelijke relatie met Groen-Geel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. We doen dat zo zorgvuldig mogelijk, gericht op het waarborgen van je privacy, en houden ons daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Bovendien geldt dat

 • het om persoonsgegevens gaat die je aan ons geeft;
 • wij je expliciet om toestemming vragen voor de verwerking van deze gegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen; 
 • persoonsgegevens niet worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • we op de hoogte zijn van je rechten omtrent persoonsgegevens, je hierop wijzen en ze respecteren.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens van leden, medewerkers, vrijwilligers of zakelijke relaties

Groen-Geel verwerkt gegevens van leden, medewerkers, vrijwilligers en zakelijke relaties ten behoeve van 

 • (financieel-) administratieve doeleinden;
 • communicatie over het lidmaatschap;
 • uitvoering van een zakelijke overeenkomst
 • Nieuwsuitingen, zoals bijvoorbeeld formatie over wedstrijden en toernooien, nieuwsbrieven en uitnodigingen

Grondslag voor deze verwerking is 

 1. Het inschrijvingsformulier voor lidmaatschap
 2. De arbeids- of vrijwilligersovereenkomst.
 3. De overeengekomen opdracht

In dit kader kunnen wij je om de volgende gegevens vragen:

allen

 • voornaam; voorletters; tussenvoegsel; achternaam
 • bedrijfsnaam
 • adres; postcode en woonplaats
 • (zakelijk) telefoonnummer; (zakelijk) e-mailadres

Voor leden, medewerkers en vrijwilligers tevens

 • geslacht; geboortedatum; geboorteplaats; bankgegevens

Voor medewerkers en vrijwilligers tevens

 • kopie ID, BSN

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan Groen-Geel geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, zoals bijvoorbeeld het verzorgen van de internetomgeving, de financiële en ledenadministratie. Daarbij geldt voorts het volgende:

 • We geven persoonsgegevens uitsluitend aan andere partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten die beoogt de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen; 
 • Ook kunnen we je gegevens delen met derden als je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft; 
 • Daarbuiten zullen wij je gegevens uitsluitend aan andere partijen verstrekken als dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is als de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons zou opvragen.
 • We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU gevestigd zijn. 
 • Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar verwerken we uitsluitend als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Groen-Geel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is. Dit betekent: gedurende de looptijd van het lidmaatschap of overeenkomst, en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Beveiliging

Groen-Geel heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoons-gegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals 

 • alle personen die namens Groen-Geel van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we maken back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • medewerkers en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van bescherming van persoonsgegevens.

Rechten

Je hebt recht op inzage, aanpassing of verwijdering van gegevens die wij van jou ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen verwerking van je gegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Tenslotte heb je het recht om je gegevens over te dragen aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor geven aan zo’n verzoek.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht om deze toestemming op en later tijdstip in te trekken of aan te passen.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je gegevens, dan vragen wij je hierover contact met ons op te nemen met het doel om tot een gezamenlijke uitkomst te komen. Daarnaast heb je recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van deze policy of de toepassing daarvan vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

Haagsche Countryclub Groen-Geel
Postadres: Postbus 95557, 2509 CN Den Haag
Bezoekadres: Buurtweg 122, 2244 AJ Wassenaar
Telefoon: 070 – 5110888
Emailsecretariaat@country.groengeel.nl
Websitewww.groengeel.nl 
Datum: Wassenaar, juli 2024