Wedstrijdreglement afdeling Golf, versie jan 2022

Haagsche Countryclub Groen-Geel

Versie: januari 2022

 

1.        Regels

1.1      Er wordt gespeeld volgens de ‘Rules of Golf’, zoals goedgekeurd door de R&A Rules Ltd. en de USGA, hierna genoemd de Regels. Waar in dit reglement wordt gesproken van Regels worden de op dat moment geldende ‘Rules of Golf’ bedoeld.

1.2      Daarnaast gelden de ‘local rules’ zoals van kracht bij de afdeling Golf. Deze regels zijn vermeld op de scorekaarten.

1.3      Het Algemeen Wedstrijdreglement Golf is van toepassing op alle door de afdeling Golf georganiseerde wedstrijden.

1.4      Bij speciale wedstrijden kan voor specifieke regels worden gekozen, deze prevaleren dan boven het algemene wedstrijdreglement.

1.5      Het is de verantwoordelijkheid van de speler om op de hoogte te zijn van de regels (Regel 1.3) en de bepalingen van dit wedstrijdreglement.

1.6      Het zich niet houden aan de normen voor spelersgedrag (Regel 1.2) kan bestraft worden met uitsluiting van deelname voor bepaalde tijd; een ernstige overtreding wordt bestraft met diskwalificatie.

1.7      De commissie die verantwoordelijk is voor wedstrijden, de Wedstrijdcommissie, behoudt zich het recht voor van dit reglement af te wijken, indien de omstandigheden dit rechtvaardigen.

1.8      In gevallen waarin het Algemeen Wedstrijdreglement Golf niet voorziet beslist de Wedstrijdcommissie, al dan niet in overleg met de Regel- en Handicapcommissie.

 

2.        Wedstrijden algemeen

2.1      De Wedstrijdcommissie van Groen-Geel is belast met het vaststellen van de wedstrijdkalender en is verantwoordelijk voor de organisatie van de wedstrijden. De Wedstrijdcommissie kan zich bij de uitvoering laten vertegenwoordigen door aangewezen personen (de wedstrijdleiding).

2.2      De Wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor om tussentijds wijzigingen aan te brengen in de wedstrijdkalender.

2.3      Deelname aan wedstrijden staat open voor leden van Groen-Geel. Gastspelers mogen met toestemming van de wedstrijdleiding maximaal drie maal aan een qualifying wedstrijd meedoen.

2.4      De wedstrijden staan open voor door de Wedstrijdcommissie te bepalen categorieën spelers en aantallen. Hiervan wordt melding gemaakt op de website van Groen-Geel en bij de details van de betreffende wedstrijd in de ProwareGolf software (zie 2.5).

2.5      Voor publicatie van de wedstrijdkalender en wedstrijddetails wordt gebruik gemaakt van ProwareGolf software: https://groengeel.prowaregolf.nl of https://groengeel.prowaregolf.nl/mobile/#!.

 

3.        Qualifying wedstrijden en condities

3.1.     Alle wedstrijden, die door de Wedstrijdcommissie voor spelers met een WHS handicap of baanpermissie van de Groen-Geel pro worden georganiseerd en die worden gespeeld onder ‘qualifying condities’ zijn qualifying wedstrijden. Een wedstrijd achteraf ‘non-qualifying’ verklaren is niet toegestaan.

3.2      De Regel- en Handicapcommissie  is de commissie die bepaalt of er sprake is van ‘qualifying condities’.

3.3      De Baancommissie c.q. wedstrijdleiding heeft het recht bij zeer slechte (weers)omstandigheden een wedstrijd af te gelasten, de aanvang uit te stellen of de wedstrijd te onderbreken. Er wordt een langgerekt toetersignaal gegeven als de wedstrijd tijdelijk dan wel definitief wordt stopgezet.

 

4.        Inschrijven

4.1      Inschrijving voor wedstrijden vindt plaats via ProwareGolf software (zie 2.5).

4.2      Inschrijving is mogelijk vanaf tenminste 5 dagen voor aanvang van de wedstrijd. Elke inschrijving verplicht tot het tijdig verschijnen en spelen op de wedstrijddag.

4.3      De inschrijving voor een wedstrijd sluit op een vastgestelde tijd, vermeld in de ProwareGolf software bij de details van de betreffende wedstrijd.

4.4      Er is geen officiële wedstrijd als er minder dan 10 inschrijvingen zijn. Bij 10 of meer inschrijvingen wordt de baan alleen gesloten als er een door het golfbestuur vastgesteld minimum aantal deelnemers is.   

4.5      Bij meer inschrijvingen dan het maximum bepaalt de wedstrijdleiding wie mag meespelen, hierbij rekening houdend met de volgorde van inschrijving en/of handicap. De overigen worden op de reservelijst geplaatst.

4.6      De startlijst is minimaal 4 uur voor aanvang van de wedstrijd zichtbaar in de Prowaregolf software.

4.7      Spelers die op de reserve spelerslijst staan moeten zélf tijdig verifiëren of zij ingedeeld zijn.

4.8      Verzoeken met betrekking tot de flightindeling worden bij qualifying wedstrijden niet gehonoreerd. Een gewenste variatie en een evenredige en efficiënte wedstrijdindeling zijn bepalend.

 

 5.       Afmelden en annuleren van inschrijving

 5.1     Na sluiting van de inschrijvingstermijn kan alleen worden geannuleerd door contact op te nemen met de betreffende wedstrijdleiding met vermelding van de reden van afzegging. De wedstrijdleiding bepaalt of de reden geldig is en of er consequenties aan worden verbonden.

5.2      Degene die zonder kennisgeving niet komt opdagen is alsnog inschrijfgeld verschuldigd.  Zolang dat niet is betaald, is het lid uitgesloten van deelname aan wedstrijden.

 

6.        De wedstrijd

6.1      Elke speler is voor aanvang zelf verantwoordelijk voor de juiste weergave van zijn WHS handicap. Het niet voldoen aan deze bepaling leidt in eerste instantie tot een waarschuwing en kan bij herhaalde overtreding leiden tot het voor bepaalde tijd uitsluiten van deelname aan wedstrijden.

6.2     Je meldt je ten minste 30 minuten voor de vastgestelde starttijd aan bij de wedstrijdleiding en je moet 5 minuten voor je afslag op de tee aanwezig zijn. Ben je niet op tijd dan kan dat een algemene straf tot gevolg hebben (Regel 1.3).

6.3      Bij twijfel over het wel of niet doorgaan van een wedstrijd in verband met weersomstandigheden, dient men zelf contact op te nemen met een van de wedstrijdleiders of te bellen met de infolijn: 070 - 5111165.

 

7.        Scorekaart

7.1      Scorekaarten dienen direct na de wedstrijd volledig ingevuld - inclusief de Stablefordpunten bij Stablefordwedstrijden - en ondertekend door speler en marker,  te worden ingeleverd bij de wedstrijdleiding. Na inlevering van de kaart zijn de scores definitief.

7.2      Indien scorekaarten niet, niet volledig, onjuist, onleesbaar en/of niet volgens de Regels zijn ingevuld en/of te laat worden ingeleverd, kan de betreffende speler gediskwalificeerd worden.

7.3      Scores (slagen per hole) dienen ook elektronisch ingevoerd te worden in de Prowaregolf webapp (https://groengeel.prowaregolf.nl/mobile/#!).

7.4      Indien een speler de wedstrijd niet heeft uitgespeeld moet hij zo snel mogelijk contact opnemen met de wedstrijdleiding en zal worden bepaald welke uitslag er wordt verwerkt.

 

8.        Bepaling einduitslag wekelijkse wedstrijden

8.1      De leiding van deze wedstrijden leg voor de start van de inschrijvingen vast hoe de uitslag wordt bepaald bij gelijk resultaat:

a. Via het matching scorecard systeem, waarbij slagen per hole worden vergeleken van de laatste 9-6-3-1 holes op de kaart. Degene met de beste scores wint.

b. Degene met de laagste handicap wint.

 

 

 

9.        Prijsuitreiking

9.1      De prijsuitreiking vindt in de regel plaats binnen een half uur na binnenkomst van de laatste spelers.

9.2      Een prijswinnaar die niet aanwezig is bij de prijsuitreiking verliest het recht op een prijs, tenzij hij zich met goede redenen bij de wedstrijdleiding heeft afgemeld. Wisselprijzen blijven eigendom van Groen-Geel.

9.3      Alle deelnemers worden geacht aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking.

 

10.      Aanvullende regels voor clubkampioenschappen

10.1    De volgende clubkampioenschappen worden jaarlijks georganiseerd: matchplay, individueel strokeplay en strokeplay voor paren. Dit zijn wedstrijden zonder handicapverrekening.

10.2    Inschrijving staat open voor golfleden van Groen-Geel met handicap 36 of lager.

10.3    Niet tijdig afzeggen, no-show en/of terugtrekken uit de wedstrijd zonder geldige reden leiden bij de eerste overtreding tot een waarschuwing. Bij een herhaalde overtreding volgt schorsing van deelname aan het volgende clubkampioenschap.

10.4    Indeling geschiedt in principe op basis van handicap.

10.5    Het strokeplay kampioenschap is qualifying. Deelnemers dienen de scores van elke ronde in te voeren in de ProwareGolf webapp (zie 7.3) en hun scorekaart in te leveren bij de wedstrijdleiding.

10.6    Deelnemers aan clubkampioenschappen mogen geen gebruik maken van een handicart.  

10.7    Deelnemers mogen gebruik maken van een caddie. Dit moet van tevoren bij de wedstrijdleiding worden aangegeven.

10.8    Bepaling van de einduitslag voor matchplay: als spelers gelijk eindigen wordt de wedstrijd beslist door een ‘sudden death’ play-off zodra de laatste flight binnen is.

10.9    Bepaling van de einduitslag voor individueel strokeplay en strokeplay voor paren: bij gelijke eindstand wordt de wedstrijd meteen nadat de laatste flight binnen is beslist door een play-off over drie holes, aan te wijzen door de wedstrijdleiding, en indien nodig gevolgd door een ‘sudden death’ play-off.